Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

Siekdami teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo valstybėje, antikorupciniu požiūriu vertiname įvairius teisės aktus ar jų projektus, atliekame korupcijos rizikos analizes tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese (nustatome rizikingiausias sritis ir teikiame pasiūlymus), koordinuojame korupcijai atsparios aplinkos kūrimo viešajame ir privačiame sektoriuose veiklą ir teikiame metodinę pagalbą.

2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino 2022–2033 m. nacionalinę darbotvarkę korupcijos prevencijos klausimais (Nacionalinė darbotvarkė, Darbotvarkė). Šis dokumentas pakeis Nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 m. programą ir bus pagrindinis nacionalinio lygmens strateginio planavimo dokumentas korupcijos prevencijos srityje Lietuvoje.

Nustatytos Nacionalinės darbotvarkės kryptys:

  • formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas;
  • siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų;
  • siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo.

SVARBU: jeigu įžvelgiate ar susiduriate su probleminėmis situacijomis kurioje nors šiuo metu STT vertinamoje srityje, prašome susisiekti su korupcijos rizikos analize atliekančiu pareigūnu ir pasidalinti įžvalgomis ar patirtimi. Jūsų pateikta informacija gali padėti geriau identifikuoti egzistuojančias rizikas ir suformuluoti didesnį teigiamą pokytį galinčius padaryti siūlymus atliekant korupcijos rizikos analizę.

Korupcijos prevencijos klausimais galite rašyti e. paštu prevencija@stt.lt