Asmens duomenų tvarkymas Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Informacija atnaujinta: 2024-06-05 15:21
Duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
juridinio asmens kodas 188659948
adresas A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

Specialiųjų tyrimų tarnyboje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka – Valerija Gedeikė, STT Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, mob. +370 650 19157, valerija.gedeike@stt.lt.

Jūsų duomenis, įgyvendindami Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo (STTĮ) 7 str. pavestus uždavinius – baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kriminalinę žvalgybą, analitinę antikorupcinę žvalgybą bei korupcijos prevenciją, tvarkome (renkame, saugome, analizuojame ir atliekame kitus duomenų tvarkymo veiksmus), laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) reikalavimų.

Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų bei kriminalinę žvalgybą, reikalavimus.


Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme nustatyta, kad kova su korupcija yra vienas didžiausių prioritetų užtikrinant šalies nacionalinį saugumą. Vadovaujantis Nacionalinio saugumo strategija kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas yra nacionalinio saugumo politikos uždavinys. Tam tikrais atvejais šių priemonių įgyvendinimas gali atskleisti ne tik padarytą nusikalstamą veiką, tačiau kartu atskleisti ir fundamentalius, valstybės pamatus ir konstitucines vertybes iš esmės griaunančius procesus. Taigi tam tikrais atvejais asmens duomenų tvarkymas įgyvendinant šias priemones gali būti laikomas veikla, kuriai netaikomi asmens duomenų tvarkymo reikalavimai.

Skundus dėl asmens duomenų tvarkymo tokiu atveju nagrinėja institucijos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įgaliotos nagrinėti skundus dėl žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų.


Jūs turite šias teises, numatytas Įstatyme:

 • teisė susipažinti su asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad duomenų subjektų teisės įgyvendinamos ne visais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu informacija (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų) yra įslaptinta Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ar Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatyta tvarka, Jums nebus leista susipažinti su šia informacija.

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas siekiant:

 • netrukdyti atlikti oficialius arba teisinius nagrinėjimus, tyrimus ar procedūras;
 • nepakenkti nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui, atskleidimui ar baudžiamajam persekiojimui už nusikalstamas veikas arba bausmių vykdymui;
 • užtikrinti visuomenės saugumą;
 • užtikrinti nacionalinį saugumą;
 • apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves.

Pateikiant prašymą dėl teisių įgyvendinimo turi būti patvirtinta Jūsų tapatybė:

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į STT – pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas paštu – pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją ir duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu.

Tais atvejais, kai duomenų subjektų teisės įgyvendinimas yra apribotas siekiant nepakenkti nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui, atskleidimui ar baudžiamajam persekiojimui už nusikalstamas veikas arba bausmių vykdymui, užtikrinti visuomenės saugumą ar apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves, duomenų subjekto teisės gali būti įgyvendintos per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Tokiu atveju turite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją jos nustatyta tvarka.


Jūsų duomenis, įgyvendindami Specialiųjų tyrimų tarnybai pavestus uždavinius – didinti antikorupcinį sąmoningumą bei kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose STT nustatytus uždavinius tvarkome (renkame, saugome, analizuojame ir atliekame kitus duomenų tvarkymo veiksmus) laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR):

 • Įvairių inciatyvų ir projektų, skirtų vykdyti korupcijos prevenciją ir didinti antikorupcinį sąmoningumą, dalyvių duomenis šių iniciatyvų ir projektų įgyvendinimo tikslais (Skaidrumo akademija, Skaidrumo ženklelis ir t. t.) (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • Pretendentų į STT pareigūnų ir darbuotojų pareigas asmens duomenys tvarkomi atrankų vykdymo tikslais (STTĮ V sk., BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • Asmenų, siekiančių atlikti mokomąją ar savanorišką praktiką STT, asmens duomenys tvarkomi praktikos sutarčių sudarymo tikslu (BDAR 6 str.1 d. a p.);
 • Teisinių prievolių vykdymo ir STT teisėtų interesų įgyvendinimo tikslais (atsiskaitymas už prekes, paslaugas ir darbus, mokėjimai už aukcionuose parduotas prekes ir kt.) (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • Įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo tikslu vykdomas vaizdo stebėjimas (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • Naujienlaiškių užsiregistravusiems vartotojams siuntimo tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • Pateiktos informacijos tikslumo bei pokalbio saugumo užtikrinimo tikslais (pokalbių telefonu „Pranešk STT“ linija įrašymas) (STTĮ 8 str. 1 d. 4 p., BDAR 6 str. 1 d. f p.).

STT interneto svetainė yra svarbi mūsų veiklos viešinimo bei komunikavimo priemonė. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje mes naudojame techninio pobūdžio slapukus (angl. cookies), siekdami užtikrinti tinkamą saugos infrastruktūros veikimą.

Jums lankantis STT interneto svetainėje ir/ar naudojantis STT mobiliąja programėle informacijos saugumo užtikrinimo tikslais yra fiksuojamas (angl. logging) lankytojo IP adresas ir naršymo informacija. Mes nenaudojame šių duomenų kitais tikslais.

Jūs turite šias teises, įtvirtintas BDAR:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
Atkreipiame dėmesį, kad BDAR yra nustatyti atvejai, kai šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta. Pavyzdžiui, jeigu duomenų valdytojas tvarko duomenis, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, teisė ištrinti asmens duomenis nebus įgyvendinama; jeigu informacija (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų) yra įslaptinta, Jums nebus leista susipažinti su šia informacija ir pan.
 
Minėtų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas BDAR siekiant užtikrinti:
 
 • nacionalinį saugumą;
 • gynybą;
 • visuomenės saugumą;
 • nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją;
 • kitus ES ar valstybės narės svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais;
 • ir kt.
Pateikiant prašymą dėl teisių įgyvendinimo turi būti patvirtinta Jūsų tapatybė:
 
 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į STT – pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas paštu – pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją ir duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu.

Pavyzdinė prašymo forma

Pavyzdinė prašymo forma baudžiamojo persekiojimo atveju

Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant BDAR ir Įstatymo nuostatas, jus turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius).