Kada ir kokią informaciją gausite apie asmenį?

Informacija atnaujinta: 2023-08-10 13:51

Per kiek laiko bus surinkta ir pateikta informacija?

 • ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo STT dienos;
 • institucijos, įstaigos ir įmonės turimą informaciją ir (ar) duomenis STT pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo STT prašymo pateikti informaciją ir (ar) duomenis gavimo dienos, o jeigu būtina ir įmanoma – nedelsdamos;

 • kilus abejonėms dėl apie asmenį surinktos ar pateiktos informacijos pagrįstumo, STT savo iniciatyva ar į pareigas asmenį skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto prašymu privalo atlikti tokios informacijos pagrįstumo patikrinimą per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo ar sprendimo patikrinti tokią informaciją priėmimo dienos;

 • institucijos, įstaigos ir įmonės turimą informaciją ir (ar) duomenis privalo patikrinti ir pateikti STT ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymo atlikti informacijos patikrinimą gavimo dienos, o jeigu būtina ir įmanoma – nedelsdamos;

 • kitų įstaigų ir įmonių vėliau, nei nustatytas informacijos pateikimo STT terminas, pateikta informacija apie asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui raštu pateikiama papildomai, nepaisant pasibaigusio informacijos pateikimo termino;

 • gavus informacijos, kad asmuo, dėl kurio pateiktas prašymas STT, paskirtas į nurodytas siekiamas pareigas ar atleistas iš tarnybos ar pareigų, apie jį negavus informacijos iš STT, informacijos rinkimo procedūra nutraukiama. Apie tai raštu informuojamas prašymą STT pateikęs subjektas.


STT pateiks informaciją apie:

 • asmens teistumą (neatsižvelgiant į tai, ar teistumas išnyko, ar panaikintas);
 • dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar nusikalstamos veikos, susijusios su asmens funkcijomis viešojo sektoriaus subjekte ar institucijoje, kurioje jis siekia eiti ar eina pareigas, asmens atžvilgiu priimtus nuosprendžius, kuriais asmuo pripažintas kaltu padaręs baudžiamąjį nusižengimą;
 • dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar nusikalstamos veikos, susijusios su asmens funkcijomis viešojo sektoriaus subjekte ar institucijoje, kurioje jis siekia eiti ar eina pareigas, asmens atžvilgiu priimtus nuosprendžius, kuriais baudžiamoji byla nutraukta, ar nutartis, kuriomis baudžiamoji byla jam buvo nutraukta arba asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės;
 • asmeniui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar nusikalstamą veiką, susijusią su asmens funkcijomis viešojo sektoriaus subjekte ar institucijoje, kurioje jis siekia eiti ar eina pareigas, taip pat priimtus procesinius sprendimus šiuose baudžiamuosiuose procesuose;
 • asmeniui taikomas ar taikytas organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemones pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą (informacija pateikiama už paskutinius dešimt metų, skaičiuojant nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo STT dienos);
 • asmens atleidimą iš tarnybos ar pareigų dėl priesaikos sulaužymo, pareigūno (teisėjo) vardo pažeminimo (informacija pateikiama už paskutinius dešimt metų, skaičiuojant nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo STT dienos);
 • asmens padarytus tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) ir dėl jų priimtus sprendimus, kai nuo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai;
 • asmens padarytus teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, pažeidimus, kai nuo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas padaręs šį pažeidimą, įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai;
 • asmens padarytus teisės aktų, reglamentuojančių lobistinę veiklą, pažeidimus, kai nuo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas padaręs šį pažeidimą, įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai;
 • asmens padarytus teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės etikos ir elgesio normas, pažeidimus, kai nuo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas padaręs šį pažeidimą, įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai;
 • tai, kad priimamas į valstybės tarnybą asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į pareigas valstybės tarnyboje (informacija pateikiama už paskutinius dešimt metų, skaičiuojant nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo STT dienos);
 • asmeniui už administracinius nusižengimus, kai nuo administracinio nurodymo įvykdymo ar nutarimo, kuriuo asmuo pripažintas padaręs administracinį nusižengimą, įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip vieni metai;
 • dėl asmens atliktus mokestinius patikrinimus, tyrimus, kuriais nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai (informacija pateikiama už paskutinius dešimt metų, skaičiuojant nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo STT dienos);
 • žvalgybos, kriminalinės žvalgybos, analitinės antikorupcinės žvalgybos informaciją apie asmens rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką arba su asmeniu susijusius korupcijos rizikos veiksnius, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika valstybės ar savivaldybės veiklos srityje, kurioje asmuo siekia eiti arba eina pareigas (informacija pateikiama už paskutinius dešimt metų, skaičiuojant nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo Specialiųjų tyrimų tarnyboje dienos). Tokia įslaptinta informacija pateikiama jei į pareigas asmenį teikiantis, skiriantis ar paskyręs subjektas turi teisę ar leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima atitinkama slaptumo žyma (teiktinos įslaptintos informacijos ir leidime nurodytos slaptumo žymos sutampa arba leidime nurodyta aukštesnė slaptumo žyma).

Informacijos apie asmenį rinkimo procese kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdai ir priemonės nenaudojami.


STT pateiks aukščiau nurodytą informaciją:

 • surinktą iš registrų ir kitų informacinių sistemų;
 • STT disponuojamą ir gautą iš kitų kriminalinės žvalgybos institucijų (Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vadovybės apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Muitinės departamento, Kalėjimų departamento);
 • gautą iš žvalgybos institucijų (Valstybės saugumo departamento, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento);
 • gautą iš kontrolės institucijų (Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos);
 • gautą iš buvusių ir dabartinių siekiančio eiti ar einančio pareigas asmens darboviečių.