ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai

Informacija atnaujinta: 2022-01-06 15:35

„Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – veiksmų programos administravimas“

2017 m. gegužės 25 d. pradėtas įgyvendinti projektas (toliau – Projektas) „Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – veiksmų programos administravimas“.

Projektas skirtas užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šiuo Projektu numatoma finansuoti su Specialiųjų tyrimų tarnybai priskirtų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Projektas bendrai finansuojamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis.


Viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

2017 m. sausio 18 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003.

Projekto tikslas – stiprinti korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų kompetencijas bei parengto Antikorupcinės aplinkos kūrimo vadovo pagrindu suteikti žinių kuriant antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje. Vykdant projektą bus vykdomi antikorupcines žinias ir gebėjimus stiprinantys mokymai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės ir savivaldybių įstaigų korupcijos prevencijos ir tyrimo specialistams, valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovams, taip sudarant sąlygas efektyvesnei korupcijos prevencijai ir jos koordinavimui.

Parengto Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovo pagrindu planuojama parengti mokymų programas valstybės ir savivaldybių įstaigų specialistams, vykdantiems korupcijos prevencijos priemones: korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui valstybės ar savivaldybių įstaigose; korupcijos prevencijos programų ir planų rengimui; teisės aktų projektų antikorupciniam vertinimui; antikorupciniam visuomenės švietimui ir informavimui; informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas įstaigoje ar įmonėje surinkimui, taip pat mokymų programą valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovams, papildomą mokymų medžiagą. Pagal parengtą mokymų medžiagą ir programas 2017–2019 metais planuojama apmokyti 630 valstybės ir savivaldybių įstaigų korupcijos prevencijos specialistų, 320 valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už valstybės politikos, korupcijos prevencijos srityje, įgyvendinimą.

Projekto rezultatai prisidės vykdant kryptingą ir nuoseklią antikorupcinę politiką, formuojant ir įgyvendinant tinkamą antikorupcinę sistemą  – mažinant korupciją, kaip vieną iš Lietuvos probleminių sričių.

Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto bendra vertė – 351 384,20 Eur.


Tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ atlikimas, antikorupcinės socialinės reklamos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

2016 m. lapkričio 21 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ atlikimas, antikorupcinės socialinės reklamos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0002.“ Projekto tikslas – siekti korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikos mažinimo, atliekant sociologinius tyrimus „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ ir įgyvendinant antikorupcinės socialinės reklamos vykdymo sistemą. Projektu siekiama nukreipti valstybės pastangas į labiausiai korupcijos pažeistus sektorius, mažinti prielaidas korupcijai pasireikšti ir didinti Lietuvos gyventojų antikorupcinį sąmoningumą, t. y. ne tik motyvuoti nedaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, bet ir skatinti pranešti apie pastebėtą kito asmens daromą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą ir patiems įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

Vykdant projektą buvo atliktas sociologinis tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“, kurio pagrindu bus sukurta antikorupcinės reklamos vykdymo sistema (strategija), parengtos ir transliuojamos informacinės ir šviečiamosios antikorupcinės kampanijos, skirtos korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikai mažinti. 2016 m. rugsėjo–spalio mėnesiai vykdytos visuomenės nuomonės apklausos „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016" rezultatus ir pranešimą žiniasklaidai rasite: http://bit.ly/2h9hnhA

Taip pat atliktas sociologinis tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2018“ ir „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“. Šių tyrimų metu buvo įvertintas tikslinių grupių požiūris į korupciją, nustatytas korupcijos paplitimas įvairiose institucijose, nustatyta respondentų korupcinį patirtis, įvertintas Lietuvos visuomenės antikorupcinis potencialas. Parengtos sociologinių tyrimų rezultatų analizės ir šių analizių išvadas apibendrinančios pažymos (apžvalgos) lietuvių ir anglų kalbomis. Parengta antikorupcinės reklamos vykdymo strategija. Sukurtos ir ištransliuotos 9 antikorupcinės informacinės ir šviečiamosios kampanijos per televiziją, radiją ir internetą.

Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto bendra vertė – 177 622,59 Eur.

Daugiau informacijos apie Lietuvos korupcijos žemėlapius čia.