Ką būtina nurodyti prašyme pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį (einantį) eiti pareigas?

Informacija atnaujinta: 2021-12-31 11:30

Prašyme dėl siekiančio eiti pareigas asmens būtina nurodyti:

 • skiriamo į pareigas asmens vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą);
 • asmens siekiamas eiti (laikinai siekiamas eiti) pareigas;
 • nuoroda į viešai prieinamą sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją arba kaip priedas pateikta įsakymo, kuriuo patvirtintas pareigybių sąrašas bei paties sąrašo, kopija, kai toks sąrašas nėra viešai prieinamas;
 • į pareigas asmenį skiriančio, teikiančio subjekto pareigas, vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą);
 • į pareigas asmenį skiriančio subjekto teisės ar išduoto leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo datą, numerį, slaptumo žymą, su kuria suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, arba nurodyti, kad toks leidimas nėra išduotas;
 • jei prašymą pasirašo asmuo, veikiantis pagal į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto įgaliojimą, privaloma pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus ar teisės aktus, kurie patvirtina prašymą pasirašiusio asmens įgalinimus pateikti prašymą STT arba pateikti dokumentų, kuriuose jie įgalinti pateikti prašymą STT, patvirtintas kopijas, kai dokumentai nėra viešai prieinami;
 • darbovietės rekvizitus (juridinio asmens pavadinimą, buveinę ir kodą) ir kontaktinius duomenis (el. p. adresas, telefonas, ir kt.);
 • prašymo pateikti informaciją apie asmenį registracijos datą ir numerį;
 • prašymą parengusio asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą).

Prašyme dėl einančio pareigas asmens būtina nurodyti:

 • tokius pat duomenis, kaip ir prašyme dėl siekiančio eiti pareigas;
 • papildomai – motyvus ir juos pagrindžiančius duomenis, keliančius abejonių dėl asmens, einančio nurodytame sąraše esančias pareigas, patikimumo, tinkamumo, t. y. nurodyti konkrečias faktines aplinkybes, sukėlusias pagrįstas abejones dėl asmens patikimumo, tinkamumo einamoms pareigoms (tokiais duomenimis gali būti duomenys, susiję su KPĮ 16 straipsnyje nurodyta informacija, taip pat kiti svarbūs duomenys, keliantys pagrįstų abejonių dėl asmens patikimumo, tinkamumo einamoms pareigoms).

Nenurodžius motyvų – informacija nebus teikiama.