Vidaus saugumo fondo 2021–2027 metų programos lėšomis finansuojami projektai

      

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) naudojamų IS tobulinimas

2023 m. lapkričio 6 d. pradėtas įgyvendinti projektas STT naudojamų IS tobulinimas (VSF/2023/133).

Projekto tikslas – užtikrinti STT informacinių sistemų sąsajumą su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir galimybę saugiai ir patikimai keistis informacija, padidinti STT informacinių sistemų patikimumą, sustiprinti galimybes tinkamai ir saugiai tvarkyti STT veiklai vykdyti reikalingus duomenis, užtikrinti STT informacinių sistemų veikos tęstinumą.

Įgyvendinant projektą bus įsigyta ir įdiegta kriptografinė įranga, tarnybinės stotys, duomenų saugyklos, tinklo ribų apsaugos įranga.

Projektas bendrai finansuojamas Vidaus saugumo fondo 2021–2027 metų programos lėšomis. Projekto bendra vertė 835 987,13 Eur.

Projekto pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d., trukmė – 14 mėn.


Korupcijos, įskaitant kyšininkavimą, sudarant tarptautinius verslo sandorius, prevencija ir išaiškinimas

2024 m. gegužės 2 d. bus pradėtas įgyvendinti projektas „Korupcijos, įskaitant kyšininkavimą, sudarant tarptautinius verslo sandorius, prevencija ir išaiškinimas“ (VSF/2023/331).

Projekto tikslas – perimant ES valstybių narių ir kitų šalių gerąją praktiką stiprinti STT pareigūnų gebėjimus vykdyti kyšininkavimo, sudarant tarptautinius verslo sandorius, prevenciją, nustatyti ir tirti tokias tarptautines korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kartu formuoti tvirtas jaunimo nuostatas, stiprinant jų, kaip būsimų viešojo ar privataus sektorių profesionalų ir lyderių, atsparumą korupcijai bei atsakingą požiūrį į antikorupcinės aplinkos kūrimą globalios ekonomikos sąlygomis tiek šalies viduje, tiek už jos ribų.

Įgyvendinant projektą Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, vizitų ir seminarų metu susipažinę su kitų šalių institucijų patirtimi, sustiprins kompetencijas nustatant ir tiriant kyšininkavimą, sudarant tarptautinius verslo sandorius ir vykdant šių nusikalstamų veikų prevenciją. Bus rengiama 10 vnt. vizitų į Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos Federacinės Respublikos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Kanados, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos, Italijos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Prancūzijos Respublikos ir Austrijos Respublikos institucijas, 8 vnt. seminarų, kuriuose dalyvaus ne tik STT pareigūnai, bet bus kviečiami dalyvauti ir kitų institucijų, kurių veikla gali prisidėti prie užsienio pareigūnų tarptautinio kyšininkavimo atvejų nustatymo, atstovai, bus organizuojama Lietuvoje. Bus sukurta edukacinė antikorupcinio švietimo priemonė, sudaranti sąlygas mokytojams kokybiškai mokyti antikorupcinio sąmoningumo.

Projektas bendrai finansuojamas Vidaus saugumo fondo 2021–2027 metų programos lėšomis. Projekto bendra vertė 494 330,17 Eur.

Projekto pabaiga – 2027 m. sausio 31 d., trukmė – 33 mėn.