Kada privaloma kreiptis į STT prieš skiriant asmenį į pareigas?

Informacija atnaujinta: 2021-01-22 12:19

Kai asmenį į pareigas skiria:

 • Respublikos Prezidentas;
 • Seimas;
 • Seimo Pirmininkas;
 • Vyriausybė;
 • Ministras Pirmininkas;

Kai asmenį ketinama skirti:

 • viceministru;
 • ministerijos kancleriu;
 • valstybės įstaigos vadovu ar jo pavaduotoju;
 • valstybės įstaigos padalinio vadovu ar jo pavaduotoju (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);
 • savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo pavaduotoju;
 • savivaldybės įstaigos vadovu ar jo pavaduotoju;
 • savivaldybės įstaigos padalinio vadovu ar jo pavaduotoju (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);
 • nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovu ar jo pavaduotoju;
 • valstybės ar savivaldybės įmonių, taip pat akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovu ar jo pavaduotoju,
 • prokuroru;
 • Europos Komisijos nariu;
 • Audito Rūmų nariu;
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariu;
 • Regionų komiteto nariu;
 • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu;
 • teisminių institucijų pareigūnu;
 • kitų tarptautinių institucijų pareigūnu Vyriausybės siūlymu.

Prašymo, kad STT pateiktų informaciją, pateikimas yra privalomas ir dėl laikinai išvardintas pareigas siekiančių eiti asmenų, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

Prašymo, kad STT pateiktų informaciją apie siekiantį eiti pareigas asmenį, pateikimas yra privalomas nepaisant to, ar apie asmenį anksčiau jau buvo teikta informacija.

Į pareigas asmenį skiriantis subjektas gali pateikti prašymą STT tik dėl konkursą, atranką laimėjusio ar vieno pasirinkto asmens, siekiančio eiti tam tikras pareigas. Prašymai dėl konkurse, atrankoje užimti pareigybę dalyvaujančių pretendentų ar asmenų, kurie pretenduoja į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas (kai įvardinami keli asmenys) laikomi netinkamais ir  informacija nebus teikiama.

Prašymai STT turi būti pateikiami prieš asmenį skiriant į pareigas. Pateikus prašymą paskyrus asmenį į pareigas ar nesulaukus atsakymo iš STT, informacija nebus teikiama.

Prašymai pateikti informaciją apie asmenį STT gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.