Norintiems atlikti praktiką

Informacija atnaujinta: 2020-02-03 13:51

Praktikos tikslai:

 • Supažindinti studentus su STT veiklos sritimis.
 • Padėti studentams įtvirtinti, tobulinti ir praktiškai pritaikyti studijuojant įgytas žinias, kompetencijas ir gebėjimus.
 • Perduoti studentams STT darbuotojų gerąją patirtį ir taip prisidėti prie aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo.

Priėmimas atlikti praktiką:

 • Praktiką gali atlikti aukštųjų mokyklų studentai, baigę bakalauro studijų ar nuosekliųjų studijų ne mažiau kaip du kursus.
 • Studentai priimami atlikti praktiką pagal trišales studento praktinio mokymo sutartis ar savanoriškos praktikos sutartis. Trišales praktinio mokymo sutartis rengia mokymo įstaigos, savanoriškos praktikos sutartis rengia STT.
 • Studentai priimami praktikai bet kuriuo metų laikotarpiu.
 • Pagal trišalę sutartį praktikos atlikimo laiką nustato mokymo įstaiga, suderinusi su STT. Pagal savanoriškos praktikos atlikimo sutartį praktika trunka ne ilgiau kaip 2 mėnesius.

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti studentai, pretenduojantys atlikti praktiką:

 • Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir trišalė studento praktinio mokymo sutartis (3 egzemplioriai; trišalė studento praktinio mokymo sutartis turi būti registruota mokymo įstaigoje ir pasirašyta įgalioto mokymo įstaigos asmens ir praktikanto), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir socialinio draudimo pažymėjimo numeris (jei turi).
 • Gavus žodinį ar rašytinį pritarimą dėl galimybės atlikti praktiką STT, dokumentai ir informacija pateikiami STT likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki praktikos atlikimo pradžios.
 • Praktikantai atrenkami atsižvelgiant į studento motyvacinio laiško argumentus ir praktikos tikslą.
 • Praktikos laikotarpiui studentai neįdarbinami ir jiems atlyginimas nemokamas.

Praktikos atlikimo tvarka:

 • Praktika atliekama pagal praktikanto ir (ar) mokymo įstaigos pateiktą ir su STT praktikos vadovu suderintą praktikos atlikimo planą (programą).
 • Praktikantas privalo vykdyti visus praktikos vadovo nurodymus, susijusius su praktikos metu atliekamais darbais ar užduotimis, atlikti užduotis, būtinas darbo įgūdžiams įgyti, laikytis darbo drausmės.
 • Praktikantas turi teisę konsultuotis su praktikos vadovu dėl praktikos užduočių, gauti informacijos, būtinos tinkamai atlikti užduotis, naudotis praktikos laikotarpiu jam suteiktomis darbo priemonėmis ir įranga.
 • Praktikantas privalo laikytis įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų; praktikos laikotarpiu studentas yra lydimas savo praktikos vadovo STT patalpose.
 • Praktikos atlikimo laikotarpiu konkretus praktikos laikas, t. y. praktikos dienos pradžia ir pabaiga, yra nustatomas praktikos vadovo, suderinus su praktikantu ir struktūrinio padalinio, kuriame atliekama praktika, vadovu.

Kreipimasis dėl praktikos atlikimo:

Elektroniniame laiške dėl praktikos prašom nurodyti:

 • Jus dominančią STT veiklos sritį ir miestą, kuriame pageidaujate atlikti praktiką;
 • tikslus, kurių ketinate siekti per praktiką;
 • praktikos laikotarpį (pradžią ir pabaigą).

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar klausimus prašom siųsti el. paštu praktika@stt.lt.