Pranešti kitoms institucijoms

Informacija atnaujinta: 2022-02-11 11:34
 • Lietuvos policijai – pranešti galite apie asmens administracinį nusižengimą ar nusikaltimą.
 • Policijos departamento Imuniteto valdybai – pranešti galite apie korupcijos apraiškas policijos darbe, nesąžiningą ar neetišką policijos pareigūno elgesį, policininkų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai – pranešti galite apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir naudojimu, teisės pažeidimus finansų sistemai.
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai – apie mokesčių įstatymų pažeidimus (atlyginimus „vokeliuose“, kontrabandines prekes, kvito neišdavimą, nelegalų darbą ir kt.).
 • Valstybinei darbo inspekcijai – apie darbo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingus atsitikimus darbe, nelegalų darbą (taip pat dėl individualių darbo ginčų.
 • Nacionalinei žemės tarnybai – apie pažeidimus žemėtvarkos (žemės paėmimas visuomenės poreikiams, žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas, žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra ir kt.), žemės administravimo (žemėtvarkos projektų rengimas, piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ar vandens telkinius atkūrimas, valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas ir kt.), žemės naudojimo srityse bei apie matininkų ir geodezininkų veiksmus.
 • Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai – apie pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos (dėl savavališkos statybos, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumas ir kt.) srityse.
 • Valstybinei  akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai – apie galimai pažeistas pacientų teises, teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, reikalavimų pažeidimus.
 • Viešųjų pirkimų tarnybai – apie pažeidimus viešųjų pirkimų srityje.
 • Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui – apie pareigūnų (valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojų, taip pat kitų darbuotojų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas ir kt.) piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar kitaip pažeidžiamas žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje.
 • Dėl pirminės teisinės pagalbos (teisinė informacija, teisinės konsultacijos, valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas ir t.t.) kreipkitės į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.
 • Dėl antrinės teisinės pagalbos (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju ir t.t.) kreipkitės į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.