Susitikime su aplinkos ministru aptartos korupcijos rizikos

Informacija atnaujinta: 2024-04-24 16:10
Susitikime su aplinkos ministru aptartos korupcijos rizikos

Siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį korupcijai atsparios aplinkos kūrimą aplinkos apsaugos sektoriuje, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovybė susitiko su aplinkos ministru Simonu Gentvilu ir viceministre Monika Juodvalke. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio skirta kylančioms korupcijos rizikoms ir sprendimo būdams teisėkūros, medžioklės ir kituose, su aplinkos apsaugos kontrole susijusiuose, procesuose.

„STT, siekdama padėti institucijoms kurti korupcijai atsparią aplinką, teikia ne tik rekomendacijas, tačiau taip pat atlieka korupcijos rizikos analizes ir antikorupcinius vertinimus. Vis dėlto pastebime, kad svarbu ne tik atlikti vertinimus, tačiau ir kalbėtis su institucijų vadovais, kadangi pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, jie turi būti lyderiai, kurie ne tik rodytų pavyzdį, bet ir formuotų korupcijai atsparią aplinką institucijoje, kuriai vadovauja. Šiandien susitikau su aplinkos ministru. Džiaugiuosi, kad aptarėme ne tik kylančias korupcijos rizikas aplinkos apsaugos sistemoje, tačiau ir galimus sprendimų būdus bei jau atliktus darbus“, – sakė STT direktorius Linas Pernavas.

STT buvo atkreipusi dėmesį į mažai veiksmingą kontroliuojamų ūkio subjektų veiklos rizikingumo vertinimą ir nustatymą, ydingą patikrinimo planų sudarymą ir keitimą, spragų turintį patikrinimų organizavimą. Susitikimo metu aplinkos ministras pristatė atliktą rizikų aplinkos apsaugos srityje vertinimą ir darbus, kurie daromi, siekiant jas suvaldyti. Taip pat akcentavo, kad skirs asmeninį dėmesį, stiprinant antikorupcinę reputaciją ir Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą bei imsis lyderystės, užtikrinant efektyvią aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Ministras sutiko, kad spragų šioje srityje dar yra, tačiau Aplinkos ministerija siekia sumažinti matomas rizikas ir jau yra įdiegusi informacinę sistemą, leidžiančią identifikuoti tokias rizikas. Tokios lyderystės ministras imsis ir siekiant užtikrinti atliekų tvarkymo veiklą vykdančių subjektų kontrolę.

Kitas aptartas klausimas – skaidresnė teisėkūra. Sutarta dėl atskiro algoritmo paieškos, kad su teikiamais pasiūlymais turėtų galimybę susipažinti visuomenė, suinteresuotos institucijos galėtų teikti pastabas, o teisėkūros iniciatyvos nekeltų atskirų klausimų dėl nustatytų teisėkūros procedūrų. Pasitaiko atvejų, kai galimai išvengiama Aplinkos ministerijos parengtų projektų derinimo Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Taip pat aptartos rizikos ir dėl esamo reguliavimo bei kontrolės trūkumų statybų sektoriuje, kuriame bus bandoma mažinti esamo reglamentavimo biurokratinę naštą.

Susitarta ir dėl dar vienos reikšmingos srities – atsižvelgus į STT pastabas, bus didinamas skaidrumas, suteikiant medžioklės leidimus, juos panaikinant ir kontroliuojant šį procesą. Šis sutarimas priimtas, nes buvo pastebėta, kad nėra išsamiai reglamentuotas leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės plotuose išdavimas, pratęsimas ir naikinimas, medžioklės plotai ir jų ribos peržiūrimi nepakankamai reguliariai. Susitikime aptarta ir šiuo metu neužtikrinama Miškų konsultacinės tarybos narių privačių interesų konfliktų kontrolė. Atsižvelgiant į STT pastabas, ministro įsakymu įkurtos Miškų konsultacinės tarybos veiklą numatoma reglamentuoti įstatyminiu lygmeniu.

Apžvelgus šiuos ir kitus klausimus, susitarta kito susitikimo metu aptarti vykstantį progresą ir rezultatus.