Savivaldybės turėtų skaidriau naudoti aplinkos apsaugos specialios programos lėšas

Informacija atnaujinta: 2021-10-11 15:13
Savivaldybės turėtų skaidriau naudoti aplinkos apsaugos specialios programos lėšas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Šiaulių miesto ir Akmenės rajono savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARS programa) lėšų naudojimas srityse. Korupcijos rizikos analizės metu atkreiptas dėmesys, kad, savivaldybių, kurių teritorijose yra didelės įmonės (taršos šaltiniai), iš juridinių ir fizinių asmenų mokesčių už teršalų išmetimą į aplinką gaunamos pajamos yra žymiai didesnės.

2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės SAARS programos lėšos sudarė 339 796 Eur, tuo tarpu Akmenės rajono savivaldybė disponavo 786 935 Eur šios programos lėšų.

Korupcijos rizikos analizės metu STT nustatė, kad savivaldybėse:

  • neaiški SAARS programos lėšų skirstymo tvarka, kai kurių priemonių vykdytojams sudaromos palankesnės sąlygos gauti SAARS programos lėšas;
  • neaišku kuo remiantis vienais atvejais SAARS programos lėšos yra skiriamos tiesiogiai, kitais atvejais vykdant viešuosius pirkimus arba vertinant subjektų projektines veiklas;
  • neaišku kokiais kriterijais remiantis yra nusprendžiama, kurias SAARS programos lėšų naudojimo rekomendacijose numatytas aktualias priemonės finansuoti iš SAARS programos, o kurias priemones finansuoti kaip valstybės ir vietos savivaldos vykdomas bendras aplinkos apsaugos funkcijas;
  • nustatyti atvejai, kai į SAARS lėšų skirstymo komisijos sudėtį buvo paskirti organizacijų atstovai, biudžetinių įstaigų vadovai, kurie patys gavo finansavimą.

Pastebėta, kad ilgalaikių sutarčių vykdymo metu Šiaulių miesto savivaldybė tęstinių priemonių vykdymo darbus finansuoja ne pagal aiškiai suplanuotą darbų poreikį, bet fragmentiškai ir galimai sudarius palankias sąlygas per metus vykdytojams įsisavinti skiriamas lėšas. Pavyzdžiui, sprendimus dėl didelio kiekio miesto medžių genėjimo darbų priėmė ne Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, bet Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, kuris einamųjų metų gruodžio mėnesio paskutinėmis dienomis užsakė itin didelės apimties, t. y. daugiau nei 400 medžių genėjimo darbus, vykdytojo atliktus per abejotinai trumpą 3 dienų laikotarpį.

STT atkreipė dėmesį, kad Aplinkos apsaugos departamentas, kaip SAARS programos lėšas kontroliuojanti institucija, turėtų aktyviau vykdyti savivaldybių SAARS programos priemonių vykdymo stebėseną ir lėšų panaudojimo teisėtumo kontrolę.

STT korupcijos prevencijos pareigūnų siūlymu savivaldybės turėtų nustatyti, kuo remiantis priimami sprendimai dėl SAARS programos priemonių finansavimo būdo parinkimo, ieškoti galimybių aktyviai remti naujas aplinkos apsaugos rėmimo kryptis ir į komisijų sudėtį neturėtų skirti subjektų atstovų, kurie teikia dokumentus ir patys pretenduoja gauti SAARS programos lėšas.

Visą korupcijos rizikos analizę galite rasti čia.