Vidaus audito skyrius

  • analizuoja vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos valdymą;
  • tiria veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;
  • vertina strateginių planavimo dokumentų įgyvendinimą bei veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;
  • tiria ir vertina Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų programų vykdymą ir gautų lėšų panaudojimo administravimą bei valstybės turto apskaitą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
  • vertina veiklos vykdymą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
  • teikia rekomendacijas bei konsultacijas valdymo, rizikos valdymo bei vidaus kontrolės klausimais.