Koordinavimo ir stebėsenos skyrius

  • dalyvauja rengiant nacionalinę korupcijos prevencijos programą, įgyvendina joje nustatytas priemones pagal skyriaus kompetenciją, taip pat atlieka jos ir šakinių korupcijos prevencijos programų ir jų priemonių planų stebėseną, veiksmingumo analizę ir teikia pasiūlymus dėl papildymo ar pakeitimo;
  • rengia Korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimu ir tobulinimu, projektus;
  • sudaro ir atnaujina valstybės ir savivaldybės įstaigų bei įmonių už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų sąrašus, kuria priemones padedančias jiems keistis gerąja patirtimi korupcijos prevencijos srityje;
  • organizuoja konferencijas, diskusijas, pasitarimus ir kitus renginius, kurių metu teikiama informacija ir dalijamasi geraisiais pavyzdžiais kuriant korupcijai atsparią aplinką viešajame ir privačiame sektoriuose;
  • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, susijusius su korupcijos prevencijos veikla.