Vidaus audito skyrius

Vidaus audito skyrius tiria, analizuoja ir vertina:

  • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo veiksmingumą;
  • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;
  • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;
  • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  • turto apskaitą ir apsaugą; informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  • teikia rekomendacijas valdymo, veiklos ir išteklių paskirstymo klausimais.