Biudžeto ir finansų skyrius

  • Biudžeto ir finansų skyrius padeda STT direktoriui organizuoti ir įgyvendinti finansų kontrolę tarnyboje, bei įgyvendina apskaitos politiką.
  • Skyrius organizuoja ir tvarko STT buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansinę ir kitą atskaitomybę teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka;
  • Organizuoja STT strateginio veiklos plano rengimą ir pateikimą Finansų ministerijai;
  • Sudaro ir vykdo STT biudžetą, kontroliuoja asignavimų panaudojimą;
  • Užtikrina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos finansinės paramos lėšų koordinavimą ir apskaitą.