Aptartas Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimas

Informacija atnaujinta: 2020-05-15 12:55
Aptartas Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimas

Šiandien Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti posėdyje buvo pristatyta 2011–2014 m. Nacionalinės kovos su korupcija programos (NKKP) priemonių įgyvendinimo 2013 m. ataskaita.

Ataskaitą parengė Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, apibendrinę už NKKP vykdymą atsakingų valstybės ir savivaldybių įstaigų pateiktą informaciją.

Iš visoje programoje numatytų įvykdyti 111 priemonių iki 2013 m. pabaigos buvo visiškai įgyvendinta 61 antikorupcinė priemonė svarbiose valstybės valdymo srityse. Dalis priemonių įvykdyta anksčiau nustatyto termino, kuris turėjo pasibaigti tik 2014 metais.

29 priemonės buvo įvertintos kaip įgyvendintos iš dalies, 4 priemonės įgyvendinamos kasmet.

Tik dvi NKKP įgyvendinimo priemonių plano priemonės iki atskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo įvykdytos – nepriimti Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų elgesio kodeksas, kurių svarstymą siūloma įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesiją.

Tarp reikšmingų įgyvendintų priemonių galima paminėti šias: 

1.    Teisėkūros srityje

Priimta ir įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo redakcija. Įtraukus visuomenės atstovus į teisėkūros procesą, būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir viešumas.

2.    Teismų ir teisėsaugos institucijų veikloje

Civilinėse ir administracinėse bylose sukurta prieiga prie Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų.

3.    Viešųjų pirkimų srityje

Priimtos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, kuriomis didinamas viešųjų pirkimų skaidrumas. Beveik 90 proc. visų vykdomų viešųjų pirkimų buvo perkelta į el. erdvę, toks viešinimas užtikrins didesnį šios srities skaidrumą.

Sukurtas pavyzdinis bandomasis kainų palyginimo modelis ir galima išsiaiškinti, kodėl skiriasi (jeigu skiriasi) viešojo ir privataus sektorių pasirinkto objekto pirkimų kainos.

Ženkliai padaugėjo elektroniniu būdu vykdomų viešųjų pirkimų (2011 m. 75,5 proc. viešųjų pirkimų buvo atlikta elektroniniu būdu, 2013 m. pabaigoje – 89,2 proc.).

4.    Sveikatos priežiūros srityje

Parengtas išsamus visų vaistinių preparatų, kuriuos būtų galima pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją, sąrašas ir pirkimų specifikacijos.

Parengtas ir patvirtintas sąnarių endoprotezų, centralizuotai perkamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašas.

Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų tinklalapiuose pradėta teikti informacija apie valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas, taip pat visi ligoninių pacientai gali gauti išsamią informaciją apie tai, kiek už jų gydymą sumokėjo valstybė Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

5.    Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityje

Patvirtinti teisės aktai, didinantys asmeninę atsakomybę už sprendimų priėmimą tvirtinant detaliuosius planus, taip pat – sumažinantys poreikį rengti teritorijų planavimo dokumentus, kai jau parengti aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai, užtikrinantys skaidresnį ir efektyvesnį teritorijų planavimo proceso valdymą, patogesnę prieigą prie reikiamos informacijos ir informacijos teikimą visiems teritorijų planavimo proceso dalyviams.

50 proc. padidėjęs elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičius ir kt.

2011–2014 metų NKKP įgyvendinimo priemonių planas ir jo vykdymo iki 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita bei visa susijusi informacija pateikiama STT interneto tinklalapyje.  

Šiuo metu STT kartu su kitomis valstybės institucijomis rengia naują 2015–2025 m. Nacionalinę kovos su korupcija programą.

STT ragina tiek valstybės institucijas, tiek visuomenę aktyviai teikti pasiūlymus dėl naujojo – dešimties metų trukmės – laikotarpio NKKP. Pasiūlymus teikite el. paštu nkkp@stt.lt.