Nacionalinė kovos su korupcija programa

Siekiame, kad kova su korupcija būtų sisteminė ir į ją įsitrauktų visos institucijos

Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, o 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą (ankstesnio laikotarpio 2015-2019 m. tarpinstitucinis veiklos planas).

Programos strateginis tikslas – sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą viešajame ir privačiame sektoriuose, pasiekti, kad: Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2025 metais būtų ne mažesnis nei 70 balų (Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2019 metais – 60 balų).

Seimas nustatė šešis programos tikslus:

  • siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai;
  • užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą;
  • mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams, pertvarkant ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą;
  • užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus;
  • didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros srityje;
  • didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

Programos prioritetinės sritys: teisėkūra, teismų ir teisėsaugos institucijų veikla, ūkio subjektų veiklos priežiūra, viešieji pirkimai, sveikatos priežiūra, teritorijų planavimas ir statybos valstybinė priežiūra, viešasis administravimas ir valstybės tarnyba, antikorupcinis švietimas.

Didelis dėmesys bus skiriamas korupcijos prevencijai privačiame sektoriuje.